سعد بن عبدالله و گستره ی فعالیت علمی حوزه حدیثی قم

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : محمدتقی شاکر

سال هشتم / شماره پیاپی 15 / صفحه 129-158

چکیده :

تمرکز بر راویان هر حوزه در بررسی حوزه های حدیثی و شناخت گرایش نحله های فکـری در دوره های گذشته امری لازم بـه شـمار مـی رود. نگاشـته حاضـر از همـین رو، بـا روش کتابخانـه ای و رویکـردی توصـیفی، تحلیلـی نسـبت بـه یافتـه های رجـالی، بـه بررسـی شخصیت و جایگاه کلامی یکی از محدثین مکتب قم پرداخته اسـت. سـعد بـن عبدالله اشعری قمی در میان دانشمندان قم و بلکه جهان تشیع چهره ای شناخته شـده و موجـه می باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :سعد بن عبدالله، حوزه حدیثی قم، فعالیت علمی