تحلیل گونه شناسی روایات تفسیری معصومین(علیهم السلام)

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : سیده زینب وحدتی شبیری

سال هشتم / شماره پیاپی 15 / صفحه 177-192

چکیده :

روایات تفسیری معصومین از دو جهت حائز اهمیت اند: 1ـ حجیت روایات تفسـیری 2- گونه های روایات تفسیری.
مراجعه به کتب تفسیری و ارزیابی روایات موجود در آنها نشان می دهـد کـه ایـن روایـات، به لحاظ دارا بودن کارکردهای متفاوت، به گونه هایی قابل تقسیم اند.

کلیدواژه‌های مقاله :روایات تفسیری، تفسیر روایی، گونه شناسی روایات