آسیب‌شناسی روشی جریان روایت‌گرا در تفسیر

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : محمد اسعدی

سال دوم / شماره پیاپی 4 / صفحه 159-184

چکیده :

در مقاله حاضر، روش استفاده اصحاب جریان تفسیری روایت‌گرا از روایات نقد و بررسی می‌شود. از نگاه نگارنده، آسیب‌های اساسی رویکرد تفسیری این جریان از بعد روشی، به دو امر باز می‌گردد: یکی، پرهیز از بررسی سندی روایات و دیگری پرهیز از تحلیل دلالی آن‌ها. مهم‌ترین موارد ضعف در موضوع دوم نیز تطبیق غیر دقیق روایات بر آیات، خلط حوزه‌های مختلف زبانی قرآن و سطحی‌نگری در گزینش احادیث تفسیری در حد رابطه لفظی است. ساختار تازه بحث، نوع تحلیل‌ها و نمونه‌های تطبیقی از ویژگی‌های این نوشتار است.

کلیدواژه‌های مقاله :آسیب‌شناسی روشی، جریان روایت‌گرا، تفسیر، روایات تفسیری