اصطلاح «اخباری» در سیر تحول مفهومی

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : کامران ایزدی مبارکه
پديدآورنده : سید محمد هادی گرامی

سال دوم / شماره پیاپی 3 / صفحه 127-144

چکیده :

در این مقاله، کاربردهای گوناگون اصطلاح «اخباری» در گذر زمان بررسی شده است. مفهوم آغازین اصطلاح «اخباری» تا سده ششم، قصه‌پرداز یا تاریخ‌نویس بود. پس از سده ششم، «اخباری» علاوه بر مفهوم پیشین، در مفهومی نزدیک به حدیث‌گرایی به کار رفت. این اصطلاح از سده یازدهم به پیرو مکتب استرآبادی اطلاق گردید و از همان زمان با نوعی ابهام روبه‌رو بود. در ادامه مقاله، پس از بررسی این ابهام به پیامدهای آن در تطبیق مصادیق اخباریان اشاره شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :اخباری، اهل حدیث، اصحاب حدیث، استرآبادی