تأملی در روایات نهج البلاغه در نکوهش زن

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : فتحیه فتاحی زاده
پديدآورنده : محمد رضا رسولی
پديدآورنده : الهه حاتمی راد

سال دوم / شماره پیاپی 6 / صفحه 39-56

چکیده :

از جمله مسائلی که ذهن صاحبان اندیشه­ های مختلف را به خود مشغول کرده و احیاناً به قضاوت­ های ناصحیحی انجامیده است، فحص و بررسی روایات منقول از حضرت علی(ع) در مورد زنان و مباحث پیرامون آن است. زیرا برخی از این احادیث، شخصیت و هویت زن را هدف قرار داده است. بر این اسـاس، برخی تعابیـری که در نهج ­البلاغه و جز آن به چشم می­ خورد، افزون بر اشکال­ های سندی که متوجه برخی روایات است، متن آن­ ها نیز نیازمند مطالعات فقه الحدیثی است تا با عرضه بر قرآن­ کریم، روایات قطعی، معیار عقل، شأن و جایگاه معصوم و در نهایت مسلمات تاریخی، صحت و سقم آن بررسی شود تا مراد حقیقی معصوم که همان یکسانی زن و مرد در ابعاد انسانی و شخصیتی است، مکشوف گردد.

کلیدواژه‌های مقاله :امام علی(ع)؛ نهج‌البلاغه؛ نقد سند؛ نقد متن؛ نکوهش زن