معیارهای سلامت انتخاب حاکمان از دیدگاه نهج البلاغه

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : محمد صادق حیدری
پديدآورنده : محمد هادی یدالله پور
پديدآورنده : سید علی ‌اکبر ربیع‌ نتاج

سال دوم / شماره پیاپی 6 / صفحه 75-92

چکیده :

از نگاه امام علی(ع)، حضور پُر رنگ مردم در انتخاب زمامدار و سهیم دانستن آنان در سرنوشت جامعه، نوعی احترام به کرامت و منزلت مردم می­ باشد و منشأ آثار مثبت و ارزشمندی است که به تثبیت قدرت سیاسی جامعه می ­انجامد. در مقابلِ چنین نگاهی، گاه عواملی وجود دارد که سلامت حضور مردم در ایفای نقش سیاسی- اجتماعی ­شان را دچار مشکل می ­سازد و عرصه‌ی سرنوشت­ساز انتخابات را به عرصه ­ی رقابت­ های تنگ ­نظرانه ­ی سیاسی، جهت کسب موقعیت­ های برتر مادی، تبدیل می­ کند. بی­ شک تضمین سلامت انتخابات و انسجام فرآیند آن، نیازمند اصول و معیارهایی است که بتواند شفافیت و بی ­طرفی فضای آن را حفظ نماید. در پژوهش پیش­رو که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته، سعی شده است تا با تکیه بر سخنان امام علی(ع) در نهج­ البلاغه، معیارهای سلامت انتخاب حاکمان، شناسایی و مورد تحلیل قرار گیرند. از این­ رو در گام نخست، به مفهوم شناسی واژگان «سلامت» و «انتخابات» پرداخته شده؛ سپس، نقش آرای عمومی در انتخاب زمامدار مورد اشاره قرار گرفته است؛ آن­گاه کلید واژگانی که نقش اساسی در سلامت انتخاب حاکمان دارند، استخراج و بررسی گردید.

کلیدواژه‌های مقاله :امام علی(ع)؛ نهج‌البلاغه؛ انتخاب حاکمان؛ سلامت؛ معیارها