تبلور ویژگی های حکومت عدالت محور علوی در شعر معاصر عربی

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : مصطفی شیروی خوزانی
پديدآورنده : محمود رضا توکلی محمدی

سال اول / شماره پیاپی 1 / صفحه 11-24

چکیده :

عدالت علوی و شیوه­ ی حکومت امام علی(ع) که بر پایه مساوات و رعایت عدالت در تمامی جنبه‌های حکومت بر مردم بنیان نهاده شده را می‌توان همان گمشده‌ی نسل بشری در بحث حکومت بر مردم دانست. هر چند بررسی این موضوع در چارچوب علوم سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیرد، ولی بازتاب این امر در ادبیات، برعهده‌ی اندیشمندان حوزه‌ی ادبیات خواهد بود. بنابراین در این مقاله تلاش شده تا با واکاوی دیوان برخی از شاعران معاصر عرب اعم از شیعه و سنی و مسیحی، به شیوه ­ی حکومت امام علی(ع) بر مردم و بازتاب مسائل مربوط به آن پرداخته و با استناد به اشعار، برخی از جنبه­ های عدالت­ مداری ایشان و بازتاب آن در شعر و ادب معاصر عربی مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت به حقانیت ایشان نیز اشاره شود. شیوه­ ی کار در پژوهش حاضر به صورت کتابخانه‌ای و توصیف و تحلیل داده‌های به دست آمده استوار است. از جمله نتایج به ­دست آمده این پژوهش عبارتند از: رویکرد هدایت ­محور حضرت در شیوه ی حکومتی ایشان بر مردم، اجرای عدالت در جامعه، حق­ مدار بودن در هر شرایط، دستگیری از محرومان و یتیمان.

کلیدواژه‌های مقاله :حکومت دینی؛ عدل علوی؛ نهج البلاغه؛ شعر معاصر عرب