شاخص های ارتباط مطلوب مردم با زمامدار در نهج البلاغه

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : سهراب مروتی
پديدآورنده : زهرا رضایی

سال اول / شماره پیاپی 1 / صفحه 1-85

چکیده :

فرآیند حکومت از مؤلفه­ های متنوع و گوناگونی پدید آمده است. یکی از این مؤلفه­ ها چگونگی برقراری ارتباط متقابل مردم با حاکم است، اگر این ارتباط صادقانه، صریح، دو سویه و متعالی باشد زمینه مشارکت حداکثری برای رشد و آبادانی جامعه را در پی خواهد داشت. امام علی(ع) برای این ارتباط چنان جایگاهی قایل است که انتقاد مردم از وی به عنوان حاکم را حق خویش بر مردم و وظیــفه آنها می­ داند. می­ توان گفت این نوع نگاه در بین رهبران تاریخ پر فراز و نشیب جوامع انسانی بی نظیر است. این پژوهش در صدد آن است که با استناد به فرمایشات آن امام همام، ضمن توصیف اهمیت جایگاه ارتباط بین مردم و حاکم، چگونگی ارتباط مطلوب را تحلیل و با دقت در زوایای فرمایشات آن حضرت در نهج­ البلاغه، ویژگی ­های بارزی که برای ارزشیابی فرایند حاکمیت از این آموزه ­­ها به ­دست می­ آید، استخراج نماید و به این مهم بپردازد که با ارایه این شاخص­ ها می ­توان چگونگی مؤلفه­ های ارتباط حاکمیت اسلامی را تبیین نمود و در نهایت یکی از کارکردهای اصلی این پژوهش پیدایش، حفظ و تقویت این ویژگی­ ها برای کارایی مطلوب حکومت دینی خواهد بود.

کلیدواژه‌های مقاله :امام علی(ع)؛ حق مردم؛ وظیفه حاکم؛ ارتباط مطلوب