مطالعه اثربخشی آموزه های نهج البلاغه بر ارتقای سلامت روان دانشجویان

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : اسحاق رحیمیان بوگر

سال اول / شماره پیاپی 1 / صفحه 75-84

چکیده :

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش رهنمودهای نهج البلاغه بر سلامت روان در دانشجویان بود. در یک بررسی آزمایشی با پـیش ­آزمون، پس­ آزمون و پی گیری با گروه کنترل، 61 نفر از این دانشجویان به ­طور تصادفی انتخاب و نیز به ­صورت تصادفی در گروه­ های آزمایش و کنترل گماشته شدند. شرکت­ کنندگان در سه مرحله پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) را تکمیل کردند و گروه ­هــای آزمایــش ده جلسه آموزش آموزه­ های نهج ­البلاغه را هفته ­ای یک بار دریافت کردند. نتایج تحلیل واریانس با اندازه­ گیری مکرر نشان داد که آموزش رهنمودهای نهج ­البلاغه به ­طور معناداری سلامت روان دانشجویان گروه­ های آزمایش را در مقایسه با گروه­ های کنترل بهبود بخشیده است(05/0>p). بنابراین طبق نتایج این پژوهش، آموزش رهنمودهای نهج ­البلاغه به شیوه ­ی گروهی روش مؤثری برای ارتقای سلامت روان دانشجویان است.

کلیدواژه‌های مقاله :نهج البلاغه؛ سلامت روان؛ دانشجویان