دیدگاه علامه مجلسی در استفاده از اخبار و منابع اهل سنت در بحارالأنوار

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : احسان سرخه‌ای

سال هفتم / شماره پیاپی 14 / صفحه 27-43

چکیده :

بررسی دیدگاه علامه مجلسی در بهره‌مندی از احادیث گزارش‌شده از سوی اهل سنت و آثار حدیثی نگارش یافته ایشان، موضوع این نوشتار است. هم‌چنین تلاش شده، رویکرد مؤلف بحارالأنوار در استفاده از منابع اهل سنت در دیگر حوزه‌های علوم بازتاب داده شود. تصریحات علامه مجلسی و شواهد مختلف، گویای آن است که وی، استناد به احادیث روایت‌شده از سوی اهل سنت را مجاز نمی‌داند؛ اگر چه او برخی موارد خاص را از این قاعده استنثنا نموده است. این در حالی است که در تبیین و شرح احادیث بحارالأنوار، به گستردگی از آثار اهل سنت استفاده کرده است. تنوع این منابع در علوم مختلف، نشان‌دهنده گستره استفاده علامه مجلسی از منابع اهل سنت در شرح احادیث بحارالأنوار است.

کلیدواژه‌های مقاله :علامه مجلسی، بحارالأنوار، اهل سنت، منابع، روایات