تحلیل مفهوم صحابی از دیدگاه اصحاب حدیث

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : علی عبدالله زاده
پديدآورنده : محمود کریمی

سال یازدهم / شماره پیاپی 21 / صفحه 205-228

چکیده :

با نگرشی به مباحث قابل طرح درباره صحابی از قبیل عدالت، تعداد، دسته‌بندی ‏ها و ارتداد می‏ توان دریافت که منشأ اصلی بسیاری از نزاع‏ ها اختلاف در تحدید مفهومی اصطلاح صحابی است. در این مقاله دیدگاه اصحاب حدیث در ضمن هفت شرط مختلف درباره اصطلاح صحابی مطرح شده است. سپس، استدلال‏ های قائلان به هریک از این دیدگاه‌ها، با تأکید بر دیدگاه اصحاب حدیث مورد نقد و تحلیل قرار گرفته، به میزان مطابقت آنها با قرآن و روایات اشاره شده است. این مقاله اثبات می ‏نماید برای صدق عنوان صحابی، آن مقدار از معاشرت که با آن عرفاً بتوان وصف صحابی را برای مصاحبت‏ کننده اثبات نمود، لازم است. بنابراین کفایت صرف ملاقات که دیدگاه رایج اصحاب حدیث در این زمینه بوده است برای صدق عنوان صحابی کافی نیست و انگیزه توسعه دائره اصحاب و استفاده از مزایایی هم چون عدالت این قول را سبب شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :مفهوم صحابی؛ معاصران پیامبر اکرم(ص)؛ منافقین؛ مرتدان؛ اصحاب حدیث