گونه‌ها و روش‌های تفسیر امام علی(ع) در روایات تفسیری اهل سنت

نشریه : پژوهش نامه علوی

نویسنده : پديدآورنده : حسین خاکپور
پديدآورنده : احمد عابدی

سال دوم / شماره پیاپی 3 / صفحه 21-40

چکیده :

آگاهی از روش معصومین، به‌خصوص امام علی ‌(ع) به‌عنوان وارث علم پیامبر، ما را در استفاده صحیح و روشمند از قرآن رهنمون می‌سازد. ضرورت پرداختن به این موضوع وقتی دوچندان می‌نماید که بدانیم شمار شایان توجهی از روایات این امام همام در تفاسیر اهل سنت ذکر و به آن‌ها استناد شده است.
مقالۀ حاضر به روش توصیفی ـ کتابخانه‌ای ابتدا روایات تفسیری امام علی ‌(ع) را از این مصادر استخراج و سپس گونه‌ها و روش‌های آن را بررسی کرده است و نتیجه می‌گیرد که امام در سخنان خود، بسته به ظرفیت و فضای حاکم، به روش‌های گوناگون روایی، لغوی، بیان مصداقی، تمثیلی و غیره قرآن را تبیین کرده است.

کلیدواژه‌های مقاله :امام علی ‌(ع)؛ روش‌ها؛ تفسیر؛ اهل سنت