تبیین روایی نقش و جایگاه امامت از دیدگاه امام رضا(ع) و وجوب ولایت‌پذیری از امام معصوم و ولی امر زمان

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : محمد نوروزی
پديدآورنده : فاطمه جهانی جوانمردی
پديدآورنده : مهدی سبحانی نژاد

سال سوم / شماره پیاپی 10 / صفحه 163-195

چکیده :

امامت، استمرار نبوت و لطفى از جانب خداى متعال است. امامت جز با تصریح خداوندى تحقق نمى‌پذیرد و مردم در تعیین امام معصوم نقشى ندارند. امامت یکى از اصول بنیادى دین است و ایمان راستین جز با باور به بایستگى آن شکل نمى‌گیرد. امام، کسى است که خداوند متعال او را، پس از پیامبر به عنوان هدایتگر بشر برگزیده و باید از گناه و ناراستى، پاک و معصوم و به اذن خدا، از جهان غیب آگاه باشد. امام، نمونه کامل انسان و داراى برترین درجه کمال و فضیلت است و از آنجا که به یارى حق، همه گفتارها و رفتارهاى او نشان از راهى خدایى دارد، پیروى از وى بر همه مردم لازم و بایسته است.
بر این اساس در نوشتار حاضر با روش تحلیل اسنادی به تبیین روایی نقش و جایگاه امامت از دیدگاه امام رضا(ع) و دلایل وجوب ولایت‌پذیری از امام معصوم و ولی امر زمان پرداخته شده و نتایج در قالب بررسی ضرورت وجود امام، شرایط و ویژگی‌های امام، نحوه انتخاب امام، چگونگی رسیدن به مقام امامت، راه‌های اثبات امامت از دیدگاه امام رضا(ع) و نیز دلایل وجوب ولایت پذیری از امام معصوم و ولی امر زمان بیان شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :امامت؛ ولایت پذیری؛ امام معصوم؛ ولی امر؛ امام رضا(ع)