خاورشناسان و حدیث امامیه؛ طبقه‌بندی و تحلیل پژوهش‌ها

نشریه : فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : علی حسن نیا
پديدآورنده : علی راد

سال بیستم / شماره پیاپی 78 / صفحه 23-59

چکیده :

مقدمۀ ارزیابی علمی رویکرد خاورشناسان به حدیث امامیه، مواجهه بدون واسطه با نگاشته‌های آنان است. این مهم جز با تتبع گسترده در میراث مکتوب آنان و مطالعۀ موردی هر یک از آنها میسر نخواهد بود. این نوشتار - که برآیند هشت ماه مطالعه میدانی و کتابخانه‌ای داخل و خارج از کشور و مبتنی بر پژوهش‌های پیشین نشریافته فارسی و عربی است - ابتدا مأخذشناسی دقیق و جامعی از پژوهش‌های خاوشناسان در باره حدیث امامیه ارائه نموده، سپس این پژوهش‌ها را در قالب یک الگوی منطقی طبقه‌بندی و گزارش می‌کند. نتایج این پژوهه در پاسخ‌گویی به پرسش‌هایی چون میراث مکتوب شاخص خاورشناسان در باره حدیث امامیه کدام است؟ در این میراث خاوشناسان چه مسائل و موضوعاتی از حدیث امامیه را بررسی کرده‌اند؟ و مسائلی از این دست، سودمند خواهد بود.

کلیدواژه‌های مقاله :حدیث امامیه؛ خاورشناسان؛ گونه‌پژوهی؛ مأخذشناسی