تأثیر شناخت احکام حکومتی در فهم حدیث

نشریه : فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : حسین محققیان
پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش

سال بیستم / شماره پیاپی 78 / صفحه 117-142

چکیده :

فهم حدیث و حل تعارض مفهومی احادیث زمانی حاصل می‌شود که مقصود و جایگاه صدور روایت‌ها به درستی تببین شود. نخستین دستورات حکومتی اسلام، در حکومت پیامبر(ص) و امیر المؤمنین(ص)، متناسب با نیاز و وضعیت جامعه و مخاطبان آن زمان بیان شده است. در نگاه اول، این دستورات و راه‌های شناخت آنها باید شناسایی شوند. و در مرحله دوم، بر اساس تحلیل این احادیث، با شرایطی این دستورها نسبت به دیگر زمان‌ها و مخاطبان هم شامل خواهد بود. شناخت این نوع احادیث، در فهم برخی از احادیث، و نیز حل تعارض میان بسیاری از احادیث احکام تأثیر فراوان دارد.

کلیدواژه‌های مقاله :فقه الحدیث؛ حکم حکومتی؛ تعارض احادیث