اسماعیل بن مرّار در آینه نقد

سال بیستم / شماره پیاپی 78 / صفحه 164-180

چکیده :

پژوهش حاضر با عنوان «اسماعیل بن مرار در آینه نقد» به دنبال آن بوده تا به شناسایی این راوی در میان افرادی با نام‌های مشابه پرداخته و پرده از روی وثاقت یا عدم وثاقت این فرد بردارد؛ به این منظور که صحت یا عدم صحت احادیث بسیاری که در کتب اربعه از وی نقل‌شده و بیش از دویست روایت است، برای اهل فن مشخص‌گردد. از این رو، با شیوه تحلیلی- تطبیقی و استفاده از شواهد موجود به تعیین هویت افراد با نام‌های مشابه پرداخته شده و علی رغم نبود توثیق خاص، با استفاده از سه مورد توثیق عام به وثاقت وی دست یافتیم و جدای از آن، دو دلیل مبنی بر تصحیح روایاتش به‌دست آمد.

کلیدواژه‌های مقاله :اسماعیل بن مرار؛ علی بن ابراهیم؛ یونس بن عبدالرحمن؛ وثاقت؛ تصحیح