کتاب شناسی «نوادر الاثر بعلی خیر البشر»

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : مهدی خویی

سال اول / شماره پیاپی 3 / صفحه 20-38

چکیده :

حدیث علی خیر البشر، در منابع شیعی و سنی با طرق مختلف نقل گردیده است. این حدیث، جایگاه عظیم حضرت امیر پس از پیامبر اکرم(ص) را بیان می کند.

کلیدواژه‌های مقاله :علی(ع) خیر البشر، فضیلت امیر المؤمنین(ع)، نوادر الاثر، ابن الرازی، طرق حدیث، کتاب شناسی