راهکارهای تحکیم خانواده از منظر دین

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : علی توحیدی نژاد

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 56-72

چکیده :

نوشتار حاضر، به بررسی نقش اخلاق و فواید آن در استوارسازی بنای خانواده و لزوم رعایت اخلاق در بین اعضای خانواده از منظر دین می پردازد.

کلیدواژه‌های مقاله :حسن خلق، فواید خوش اخلاقی، خانواده، معارف قرآن و حدیث