واجب عقلی پیش از ارسال رسل از دیدگاه مفسران مذاهب

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : مصطفی رحیمی

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 73-96

چکیده :

حجیت عقل و گسترۀ آن، از دیرباز مورد مناقشه بوده است. یکی از عرصه های مناقشه، عرصۀ حجیت عقل پیش از آمدن پیامبر(ص) است.

کلیدواژه‌های مقاله :حجیت عقل، حسن و قبح عقلی، وجوب نظر، تفسیر، علم کلام