بررسی دو طریق دستیابی به منابع کافی

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمد قربانی

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 97-105

چکیده :

کتاب الکافی، مهمترین کتاب روایی شیعه به شمار می آید. متأسفانه این کتاب، فاقد توضیحات درباره منابع خویش است و در اسناد روایات نیز الفاظی که منبع کتاب را به روشنی مشخص کند، وجود ندارد.

کلیدواژه‌های مقاله :طریق به کتب، کتابت حدیث، کتب راویان، کلینی، منبع شناسی، علوم حدیث