بررسی دیدگاه مفسران شیعه، سنی و مستشرقان در خصوص روایات تحریف‌ نمای آیه متعه

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمد رضا ستوده نیا
پديدآورنده : مهدی حبیب اللهی

سال هفتم / شماره پیاپی 14 / صفحه 63-89

چکیده :

آیه 24 سوره نساء که به «آیه متعه» نیز معروف است، از جمله آیات پربحث و مناقشه میان مفسران شیعه و سنی است. علاوه ‏بر اختلاف دیدگاه‌ها در معنا و تفسیر آیه، وجود برخی از روایات مشعر به قرائت متفاوت این آیه و وجود عبارت اضافه ‏در برخی از قرائت‌های منسوب به صحابه و ائمه(ع) باعث گردیده است که این آیه از جنبه قرائت و شبهه تحریف قرآن ‏نیز دارای اهمیت گردد. در این نوشتار با بررسی متنی و سندی روایات نقل شده در منابع شیعی، واکاوی اظهار نظر مفسران ‏بزرگ شیعه در دوره‌های گوناگون تاریخی، بررسی تفاسیر روایی اهل سنت و بیان دیدگاه‌های برخی از مستشرقان تلاش ‏شده است که دامان شیعه از اتهام قول به تحریف قرآن پاک و منسوب بودن قرائت متفاوت قرآن به ائمه (ع) در این آیه رد ‏گردد.

کلیدواژه‌های مقاله :تحریف قرآن؛ آیه متعه؛ روایات تفسیری؛ روایات تحریف‌نما؛ مستشرقان