نقد مقاله «تشیع و قرآن» بار آشر در دایره المعارف قرآن لیدن

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمود کریمی
پديدآورنده : مرتضی سلمان نژاد
پديدآورنده : محمد جواد نیک روش

سال پنجم / شماره پیاپی 10 / صفحه 103-138

چکیده :

مقاله «تشیع و قرآن» اثر مستشرق یهودی «بارآشر» است، که با تأکید بر برخی اقوال ناصواب و برجسته نمودن بعضی از فرقه‌های نادر و حتی مطرود شیعه، درصدد ارائه تصویری غیر واقعی از نگاه شیعه پیرامون قرآن کریم می‌باشد. مقاله مزبور در دایره المعارف قرآن (لیدن) منتشر شده که یکی از دایره المعارف‌های برجسته و مورد رجوع جهانی پیرامون قرآن کریم است و مطالب آن در سراسر جهان مورد رجوع و استناد قرار می­ گیرد.
نوشتار پیش رو ضمن اشاره به محتوای مقاله مذکور، نظریات ناصواب بارآشر درباره‌ نگاه شیعه به قرآن را با استفاده از مصادر معتبر شیعی و استدلال‌های متقن در بوته نقد قرار داده است. این مقاله در آغاز به معرفی سوابق علمی مؤلف پرداخته و در ادامه هر یک از بخش‌های مقاله مذبور را به همراه ذکر موارد ناصواب آن به اختصار ارائه کرده و سپس نقد هر قسمت به صورت مجزا و با تکیه بر منابع مهمی که مؤلف از آن‌ها استفاده چندانی ننموده را بیان کرده است.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن؛ تشیع؛ تحریف؛ مفسران؛ روش تفسیری