نوگرایی در دانش تفسیر و بررسی دلایل آن

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمد رضا حاجی اسماعیلی

سال دوم / شماره پیاپی 4 / صفحه 119-140

چکیده :

تحلیل روند تطور دانش تفسیر قرآن حاکی از میزان تحول اندیشه بشری در دوران معاصر است. به گونه‌ای که پیشرفت علمی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مغرب زمین و تحول در دانش تجربی بشر در دوران مدرنیسم باعث گردید که دانش تفسیر با روندی رو به رشد و با تأثیرپذیری از دانش‌های نوین به سوی گسترش و شکوفایی گام بردارد. این مقاله با بازخوانی روش‌ها و گرایش‌های تفسیری دوران معاصر، گرایش‌های نوین تفسیری را در چهار نوع گرایش علمی، اجتماعی- اصلاحی، مادی و گرایش همه نگری تبیین و روش‌های نو پیدا در تفسیر معاصر را در سه نوع روش موضوعی و روش قرآن با قرآن و روش ساده نویسی تحلیل و ارزیابی نموده و در پایان یادآور گردیده است که تفاسیر معاصر برخلاف تفاسیر پیشینیان از اهتمام بیش از اندازه به نقل روایات و بیان اسباب نزول آیات و شرح و بسط آیات الاحکام اجتناب ورزیده و در حوزه تبیین قصص قرآن با پرهیز از تطویل و با ژرف نگری در صدد بازگویی اهداف تربیتی آن برآمده‌اند.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن؛ تفسیر؛ روش‌های تفسیری؛ گرایش‌های تفسیری