مطالعۀ ارتباط‌شناختی جشنوارۀ وبلاگ نویسی رضوی

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : مجید مبینی

سال اول / شماره پیاپی 4 / صفحه 58-77

چکیده :

جشنوارۀ فرهنگی هنری امام رضا(ع) هر ساله با گسترۀ بین‌المللی برگزار می‌شود و دارای بخش‌های متعددی است. بخش وبلاگ‌نویسی آن می‌تواند موضوع یک مطالعۀ ارتباط‌شناختی قرار گیرد. در این نوشتار با بهره‌گیری از روش اسنادی، ابتدا به نقد کلان جشنوارۀ وبلاگ‌نویسی رضوی پرداخته شده و تراکم اطلاعاتی حاصل از ایجاد ده‌ها وبلاگ، به‌عنوان یک آسیب مطرح شده است. در ادامه و در بخش نقد خُرد، ضمن تحلیل و ارزیابی معیارهای سنجش ارائه‌شده، نشان داده می‌شود که مقولۀ پیام و شاخصه‌های زیرمجموعۀ آن، مورد کم‌توجهی متصدیان امر قرار گرفته است و نتیجۀ آن، اختصاص رتبه‌های برتر جشنواره به وبلاگ‌هایی است که از غنای محتوایی لازم برخوردار نیستند، امری که به فاصله گرفتن جوانان نخبه و صاحب‌اندیشه از چنین فضایی می‌انجامد. در ادامه با توجه به مؤلّفه‌های فرایند ارتباط، الگویی پیشنهادی برای سنجش علمی‌تر ارائه شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :جشنوارۀ رضوی؛ ارتباطات؛ وبلاگ؛ وبنوشت؛ امام رضا(ع)