بررسی کارکرد سبب ورود حدیث درتبیین قواعد فقهی

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : سید علی ‌اکبر ربیع‌ نتاج
پديدآورنده : علی تفریحی

سال نهم / شماره پیاپی 18 / صفحه 39-64

چکیده :

یکی از موضوعات شایان توجه در حوزۀ پژوهش ‏های حدیثی و فقهی، توجه به «سبب ورود حدیث» یا به‌عبارتی، «شأن صدور حدیث» است. سبب ورود حدیث، کارکردها و فواید متعددی دارد که یکی از مهم‌ترین فواید مترتّب بر آن، فهم کلام معصوم(ع) و درنتیجه، تبیین قواعد فقهی مأخوذ از روایات است. با مراجعه به کتب فقهی نوشته‌شده در زمینۀ قواعد فقهی و احصای این قواعد و با استخراج منابع روایی و حدیثی آن‌ها، می‏توان به سبب ورود آن‌ها دست یافت. دستیابی به سبب ورود احادیثِ مورداستناد قواعد فقهی، راه را برای فهم صحیح‏تر و تبیین دقیق‏تر برخی قواعد فقهی می‏ گشاید.

کلیدواژه‌های مقاله :قواعد فقهی، سبب ورود، قاعدۀ لاضرر، الزام، سبق.