نقش مفاخر شیعه در نشر حدیث در «ری»

نشریه : پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی

نویسنده : پديدآورنده : جعفر فیروزمندی
پديدآورنده : زهره نریمانی

سال چهارم / شماره پیاپی 7 / صفحه 43-72

چکیده :

ری از جمله مراکز مهم تمدن و فرهنگ اسلامی است که در ادوار متعدد زمانی مورد توجه پادشاهان و بزرگان و از جمله محدثان و راویان حدیث بوده است. ری با برخورداری از حضور بزرگانی چون عبدالعظیم حسنی، ثقة‌الاسلام کلینی و شیخ صدوق و... به عنوان یک مدرسه مهم حدیثی به شمار رفته که دارای آراء و نظرات منحصر به فردی در حوزه رجال و کلام است. سده چهارم اوج قدرت مکتب حدیث‌گرای ری بود. آغاز رونق ری از وفات علی بن بابویه و ابن ولید به بعد و مقارن با هجرت صدوق به ری و نیز سکنی گزیدن مرحوم کلینی بود که با ورود این مشایخ به ری، زمینه‌های هر چه بیشتر رشد و شکوفایی آن فراهم شد؛ به گونه‌ای که ری در ادامه قم و در برهه‌ای به جای قم، در اوج اقتدار قرار گرفت.

کلیدواژه‌های مقاله :شیعه، ‌حدیث، ری، مفاخر شیعی، نشر حدیث، مدرسه حدیثی