شخصیت رجالی علی بن ابی حمزه بطائنی و اعتبار روایات او

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : سید مجتبی حسین نژاد

سال دوازدهم / شماره پیاپی 24 / صفحه 5-26

چکیده :

علی بن ابی حمزه بطائنی از راویان کثیر النقلی است که در ابتدا صحیح المذهب و از وکلا و راویان مورد اعتماد امام موسی کاظم(ع) بوده است. وی پس از شهادت امام موسی کاظم(ع) به انگیزه مال اندوزی، امامت امام رضا(ع) را نپذیرفت و در این مورد معتقد بود که امام موسی کاظم(ع) غیبت را گزیده است. بزرگان رجالی در اخذ به روایات این راوی که دو دوره کاملاً متفاوت زمانی را سپری نموده است، اختلاف نظر دارند. گروهی وی را به شدت ضعیف دانسته و حاضر به پذیرفتن روایات وی نشدند در حالی که گروه دیگر روایات دوران استقامت وی را پذیرفتند. در این مقاله پس از بررسی ادله این دو گروه در نهایت با تعمق و تحلیل دقیق این مسئله، صحت قول دوم مبنی بر اعتبار روایات منقول از بطائنی در دوران استقامت نتیجه گرفته می شود.

کلیدواژه‌های مقاله :علی بن ابی حمزه؛ علی بن حسن بن فضال؛ اجماع طائفه؛ دوران استقامت؛ ورود