تحلیل روش امیر المؤمنین علی(علیه السلام) در قضاوت واقعه "بیت الطشت" از نظر علم تجربی

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : زهرا علیمرادی
پديدآورنده : محمد هادی منصوری
پديدآورنده : زهرا یمینی فر

سال دوازدهم / شماره پیاپی 24 / صفحه 27-40

چکیده :

طبق آموزه های دینی، منابع روایی به عنوان عدل قرآن کریم است لذا، اعتبارسنجی سندی و متنی روایات ضرورت دارد معیار های متفاوتی دارد. یکی از سنجه های مفید در بررسی روایات علمی و تجربی، استفاده از علوم یقینی است. در بین روایات منسوب به حضرت امیرالمؤمنین علی(ع)، قضاوت های حضرت بسیار چشمگیر است. یکی از این قضاوت ها، ماجرای «بیت الطشت» است. این حدیث، با استناد به ادله ای نظیر درد غیر قابل تحمل، اندازه ی غیر ممکن و عدم جمع میان خروج زالو و دوشیزه ماندن دختر جعلی نامیده شده است. از آنجایی که اشکال وارد شده به این روایت، متنی است و فحوای آن با ادله ی علمی رد شده است، در این مقاله ادله ی مطروحه بررسی و نقد شده است و تحلیل علم تجربی به همراه استنادات وقوعی مشابه این ماجرا در نقاط مختلف دنیا بیان شده است. رویکرد مقاله انتقادی و تحلیلی است.

کلیدواژه‌های مقاله :"حدیث"؛ "قضاوت امام علی (ع)"؛ "حدیث موضوع"؛ "بیت الطشت"