تجلی ایمان در اعضا و جوارح انسان در روایت امام صادق(علیه السلام)

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : طیبه کریمی
پديدآورنده : الهه هادیان رسنانی

سال دوازدهم / شماره پیاپی 24 / صفحه 65-85

چکیده :

در این مقاله ضمن بیان چیستی ایمان و مراحل آن، با بهره گیری از یک روایت امام صادق(ع) در اصول کافی، به بررسی وظایف ایمانی اعضاء و جوارح انسان و عملکرد هر یک از آنها پرداخته‌یم. بر اساس این روایت هر کس به هر اندازه خود را متصف به این وظایف کند، به همان میزان، درجه ایمانی خود را بالا برده و هر قدر کوتاهی نماید، درجه ایمانی خود را پایین آورده است. از نوع رویکرد این روایت بدست می آید که ایمان یک حقیقت سریانی است که در تمام وجود مومن سریان دارد و در نوع عملکرد او به صورت مستقیم در همه اعضاء و جوارحش تاثیر می گذارد و برای او تعهد ایجاد می کند. در این مقاله جنبه های این تاثیر بر اساس روایت مذکور واکاوی شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :ایمان؛ تجلی ایمان؛ اعضاء و جوارح؛ ایمان و عمل؛ روایت امام صادق(ع)