استخراج مؤلفه‌های حکمرانی خوب بر اساس نامۀ مالک‌اشتر و بررسی تطبیقی با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : فهیمه بابایی
پديدآورنده : محمد رضا یوسفی شیخ رباط

سال ششم / شماره پیاپی 21 / صفحه 115-135

چکیده :

بررسی پدیده‌های جدیدی همچون «حکمرانی خوب» که بر اساس اصول و اهداف معینی شکل گرفته‌اند، می‌تواند به حل مشکلات جوامع کمک کند، از این‌رو در این پژوهش کوشش شده جهت درک بهتر نگرش اسلام به حکمرانی خوب، از عهدنامۀ ‌مالک‌اشتر به‌عنوان یک متن مهم دینی و حکومتی استفاده شود. تا با توجه به جامعیت این متن، تبیین این پدیده صورت گیرد. هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل حکمرانی خوب از عهدنامۀ ‌مالک‌اشتر و بررسی اسناد بالادستی کشور از نظر میزان توجه به مؤلفه‌های حکمرانی خوب برگرفته از عهدنامه ‌مالک‌اشتر بوده است. روش پژوهش مبتنی بر شیوۀ توصیفی تحلیلی، اسنادی و تحلیل محتوا است و برای استخراج اصول حکمرانی خوب از عهدنامۀ مالک‌اشتر از روش داده‌بنیاد بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر اسناد بالادستی، در قانون اساسی و برنامۀ پنجم توسعه به مؤلفه‌های حکمرانی خوب مستخرج از عهدنامۀ مالک‌اشتر توجه شده و در سند چشم‌انداز به‌دلیل ماهیتی که برای طراحی یک افق مطلوب دارد به همۀ مؤلفه‌های حکمرانی خوب از جمله مؤلفۀ تنظیم مناسب قوانین و ایجاد ثبات در جامعه توجه نشده است.

کلیدواژه‌های مقاله :حکمرانی خوب؛ عهدنامه ‌مالک‌اشتر؛ نظریه داده‌بنیاد؛ اسناد بالادستی