دوازدهم يا هفدهم ربيع الأول : كلينى و مفيد - صفحه 61

دوازدهم يا هفدهم ربيع الأول : كلينى و مفيد

رسول جعفريان

درآمد

به طور اصولى بايد گفت كه اديان توحيدى ابراهيمى ، اديانى تقويمى هستند و در اين ميان ، شيعه به طور جدّى تر ، يك مذهب تقويمى است . اين ، نكته اى است كه از آداب و اخلاق مذهبى آن ، بويژه بزرگداشت روزها و ايّام ، به هر مناسبت ، آشكار مى شود . اين توجّه ، بسيار قديمى است و شاهد آن ، رساله هاى فراوانى است كه در قرن سوم و بعد از آن ، تحت عناوين مختلف در اين باره نوشته شده است . آثار ياد شده يا شكل انسابى و تاريخى و يا شكل دعايى و زيارتى دارند . عناوينى چون : تاريخ أهل البيت ، مواليد الائمّة ، مسار الشيعة ، يا مختصر تواريخ شرعية ۱ و نظاير آن ، عناوينى هستند كه در اين باره ، مورد استفاده قرار گرفته اند . ۲ عنوان تاريخ در اين موارد ، اختصاص به

1.اين اثر ، به عنوان يك اثر رسمى از يك عالم بزرگ شيعه ، بايد كهن ترين كتاب در اين زمينه باشد . از قضا نسخه اى از آن كه در سال ۳۹۱ ق ، كتابت شده (دو سال بعد از تأليف و ۲۲ سال پيش از درگذشت شيخ مفيد) موجود و به صورت عكسى (به كوشش سيّد محمّد حسينى جلالى) چاپ شده است .

2.شمارى از اين رسائل را مرحوم آية اللّه مرعشى نجفى ، تحت عنوان مجموعه نفيسه (قم : بصيرتى ، ۱۳۹۶ ق) چاپ كرد كه عبارت است از : تاريخ الأئمّة (ابوالثلج بغدادى) ، مسار الشيعة (شيخ مفيد) ، تاج المواليد (طبرسى) ، ألقاب الرسول وعترته (از بعضى از قدماء) ، توضيح المقاصد از شيخ بهايى (بعدها درباره اين آثار ، مطالب بيشترى منتشر و برخى هم به صورت انتقادى چاپ شدند) .

صفحه از 88