منشأ مشروعيت در جمهوری اسلامی ايران

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد رضا باقرزاده

سال پانزدهم / شماره پیاپی 102 / صفحه

چکیده :

مبحث مشروعيت از اساسی ترين مباحث نظری در نظام های سياسی است كه توسط افلاطون و ارسطو و پس از آنان توسط افرادی همچون سيسرو، آگوستين قديس، توماس آكوئيناس و ديگر انديشمندان مغرب زمين و نيز توسط متفكران بزرگی نظير فارابی، ابن رشد، غزّالی، ماوردی، ابن سينا و ديگر انديشمندان حوزه تفكر اسلامی و مشرق زمين مطرح شده است.
هر حكومت، دولت و نظام سياسی برای حدوث و بقای خويش ناچار است از نظر ذهنی در مخاطبان خود نسبت به اينكه می تواند در امور عمومی و اجتماعی آنان تصرف كند موجه و مستحق جلوه نمايد. اينكه چرا و به چه دليل مردم بايد از فرامين و دستورات حاكمان و حكومت ها اطاعت كنند، سؤالی است كه بحث مشروعيت به دنبال پاسخ آن است.