بازشناسی شخصیت رجالی «حنش بن معتمر» - صفحه 110

بازشناسی شخصیت رجالی «حنش بن معتمر»

سید مهدی لطفی۱

زهرا محققیان۲

چکیده

با این که حنش بن معتمر در سلسله سند چندین روایت از روایات شیعه حضور دارد، اما اطلاعات چندانی در باره این راوی در منابع رجالی شیعه وجود ندارد. در منابع رجالی اهل سنت نیز اظهار نظرهای متناقضی در باره وثاقت یا ضعف این راوی صورت گرفته است. در منابع شیعه و اهل سنت، چهارده روایت از طریق حنش بن معتمر در مسائل اعتقادی، اخلاقی و فقهی وارده شده که مضمون بیشتر آنها، اثبات برتری و تفضیل حضرت علی علیه السلام نسبت به سایر صحابه و بیان جایگاه والای آن حضرت نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. به نظر می‌رسد که دلیل تضعیف وی از سوی برخی از رجالیان اهل سنت نیز روایات وی در باره حضرت علی علیه السلام است. افزون بر این، نام وی در منابع روایی شیعه و اهل سنت به شکل‌های مختلف «حنش بن ربیعه»، «حنش کنانی» و «حنش بن مغیره» ثبت شده که در پاره‌ای از منابع اهل سنت، این نام‌ها برای افراد مختلفی در نظر گرفته شده‌اند.

مقاله حاضر، پس از بررسی هویت راوی و بازشناسی اسامی مختلف راوی در روایات، وضعیت رجالی وی را نیز از نظر وثاقت و ضعف بررسی خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها: حنش، حنش بن معتمر، رجال، حنش بن علی، حنش بن عبد الله صنعانی.

1.. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان(m.lotfi@ltr.ui.ac.ir) .

2.. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان (z.mohaghegh۸۹@yahoo.com)

صفحه از 130