تحلیل سندی و متنی نامه امام جواد (ع) به والی سیستان

نشریه : مطالعات فهم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : علیرضا حیدری نسب
پديدآورنده : مهرناز گلی
پديدآورنده : غلامرضا رضوی دوست
پديدآورنده : الهه داوودی

سال 1397 / شماره پیاپی / صفحه 97-115

چکیده :

ولایت‌مداری مردم سیستان، با سابقه و فرازمند است؛ شیخ کلینی نامه‌ای از امام جواد (ع) خطاب به حاکم سیستان آورده است. حضرت (ع) در این نامه که با وصف ارسال و در منابع متعدد وارد شده است، ضمن پذیرش وساطت برای یکی از شیعیان بدهکار، والی سیستان را به احسان به برادران ایمانی و خداباوری سفارش کرده است. والی که محب اهل بیت (ع) بوده با اجابت درخواست، بدهی را از متقاضی سیستانی برداشته است. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است علاوه بر ارزیابی سندی، محتوای نامه را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار داده و نشان می‌دهد این نامه با صرف نظر از وضعیت سند، از شواهد متعدد قرآنی و شهرت روایی عملی برخوردار می باشد. وجود این شواهد، اصالت، اعتبار و صدور نامه از سوی معصوم (ع) را مدلل می‌سازد. پیام اصلی نامه آن است که مؤمنان، هنگام داشتن قدرت باید نسبت به برادران ایمانی خود اهل احسان و اخلاص باشند.

کلیدواژه‌های مقاله :امام جواد (ع)؛ مکاتبات امام جواد (ع)؛ حاکمان سیستان؛ ولایت‌مداری اهل سیستان