مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : نهایة الدرایة
زمان پدیدآورنده: 1272 ـ 1354ق
ناشر : مشعر
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 712
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

نهایة الدرایة

این کتاب، شرحی بر کتاب الوجیزة ی شیخ بهایی (953 ـ 1031 ق) است.

این کتاب، شرحی بر کتاب الوجیزة ی شیخ بهایی (۹۵۳ ـ ۱۰۳۱ ق) است.

کتاب، مشتمل بر مقدّمه مؤلّف، شش فصل و خاتمه است.

مطالب مورد بحث در مقدّمه عبارت اند از: تعریف علم درایه، موضوع و فاعده آن، تعریف حدیث، اثر، خبر، سنّت و حدیث قدسی.

فصل اوّل، در بیان بعضی از تقسیم های موجود در متن و سند احادیث است و بر همین اساس، این مباحث در این فصل آورده شده اند: اقسام خبر و حدیث، تقسیم حدیث به اعتبار تعدّد طریق و وحدت طریق، تقسیم حدیث به اعتبار معرفت سند و جهالت سند، تقسیم حدیث به اعتبار اختلاف سلسله سند؛

فصل دوم: حجیت خبر؛

فصل سوم: در بیان بعضی از القاب و اصطلاحات خبر که عبارت است از تقسیم حدیث به لحاظ مروی و راوی؛

فصل چهارم: جرح و تعدیل؛

فصل پنجم: انواع تحمل حدیث؛

فصل ششم: آداب کتابت و ضبط و نقل حدیث.

خاتمه کتاب در دو «امر» تنظیم شده است:

امر اوّل، در طریق شیعه در روایت، و تاریخ تدوین حدیث؛

امر دوم، در بیان فوایدی در مورد کتب اربعه و جوامع حدیثی.

محقّق کتاب، در مقدمه خود بر این کتاب، مباحث مختلفی از علوم حدیث و زندگی نامه مرحوم شیخ بهایی و سید حسن صدر را آورده است و بر متن کتاب، زیر نویس هایی را اضافه کرده است.

شایان ذکر است که موضوع و عنوان این کتاب، در علم درایه است؛ امّا به دلیل مباحث مختلف رجالی مطرح شده در این کتاب، نام آن در فهرست کتاب های رجالی هم آورده شده است.