خانواده، جوانان (دختران)

احادیث گلچین شده برای جوانان (دختران) ۱۶ ساله به بالا

مجموعه حدیثی خانواده
مجموعه ای که با نام حدیث خانواده پیش روی شماست، توسط معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی با هدف پیوند زدن دو شاخه «حديث» و «تربیت دینی»، با محوریت نیازهای تربیتی مخاطب فراهم آمده است و ثمره حدود سه سال مطالعه و مشاوره برای گزینش، تنظیم و تبیین احادیث است.
حدیث خانواده ده دفتر چهل حدیثی است که شامل احادیث گلچین شده برای گروه های سنی گوناگون تشکیل دهنده خانواده است. این گروه های سنی را این گونه تقسیم کرده ایم:
دفتر اول: کودکان (۸ تا ۱۱ ساله) دفتر دوم: نوجوانان (۱۲تا۱۵ ساله) دفتر سوم: جوانان: دختران (۱۶ ساله به بالا) دفتر چهارم: جوانان: پسران ۱ (۱۶ تا ۱۹ ساله) دفتر پنجم: جوانان: پسران ۲ (۲۰ ساله به بالا) دفتر ششم: همسران: مردان |

فهرست احادیث دفتر سوم :

 1. انتظاری که از تو می رود

 2. از او هیچ چیز بعید نیست

 3. ضرورت بصیرت

 4. اعتدال در دوستی ها و دشمنی ها
 5. افیون های دنیا و آخرت
 6. جوش خورها
 7. راه فردا را سد نکن
 8. زبانی که تند و تیز نیست
 9. او به چه نگاه می کند؟
 10. نشانه ای از رستگاران
 11. می توانی امیدوار باشی
 12. محروم از زندگی
 13. وقتی باز می گردی...
 14. بی باکی یا بی احتیاطی؟
 15. بازگشت حقیقی
 16. مانند بردباران
 17. مراقب خودت باش
 18. کمتر از آف
 19. فکرت را در اختیار آنان نگذار
 20. چه نیکوکار، چه ستمکار
 21. در اسارت خواسته ها طعم ایمان
 22. آنچه می رود،
 23. آنچه می ماند
 24. دوستی حیا و ایمان
 25. به این بیندیش
 26. چیزی نمانده که فرشته شود
 27. منزلت سنجی
 28. جان بهای تو
 29. محبت حقیقی یا شعاری؟
 30. راهی کم رهرو
 31. او بپسندد بس است
 32. آمیخته با قرآن
 33. وقتی مهم دیگران اند
 34. نسخه سعادت در دست دیگران
 35. آبروداری دروغین
 36. تزریق حیات
 37. تمام محبت، نه تمام اطمینان
 38. به دلت نگاه کن
 39. دوستی با آرایشگر معصیت
 40. آنگاه که دلت می تپد

پديدآورنده : محمد الهی خراسانی