خانواده، جوانان (پسران)

احادیث گلچین شده برای جوانان پسران ۱ (۱۶ تا ۱۹ ساله)

مجموعه حدیثی خانواده
مجموعه ای که با نام حدیث خانواده پیش روی شماست، توسط معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی با هدف پیوند زدن دو شاخه «حديث» و «تربیت دینی»، با محوریت نیازهای تربیتی مخاطب فراهم آمده است و ثمره حدود سه سال مطالعه و مشاوره برای گزینش، تنظیم و تبیین احادیث است.
حدیث خانواده ده دفتر چهل حدیثی است که شامل احادیث گلچین شده برای گروه های سنی گوناگون تشکیل دهنده خانواده است. این گروه های سنی را این گونه تقسیم کرده ایم:
دفتر اول: کودکان (۸ تا ۱۱ ساله) دفتر دوم: نوجوانان (۱۲تا۱۵ ساله) دفتر سوم: جوانان: دختران (۱۶ ساله به بالا) دفتر چهارم: جوانان: پسران ۱ (۱۶ تا ۱۹ ساله) دفتر پنجم: جوانان: پسران ۲ (۲۰ ساله به بالا) دفتر ششم: همسران: مردان |

فهرست احادیث دفتر چهارم :

 1. انتظاری که از تو می رود
 2. بهای خاطر مؤمن
 3. اگر عزت ابدی را می خواهی
 4. ناتوان ترین
 5. افیون های دنیا و آخرت
 6. زبانی که تند و تیز نیست
 7. او به چه نگاه می کند؟
 8. نشانه ای از رستگاران
 9. حسابرسی روزانه
 10. از او هیچ چیز بعید نیست
 11. می توانی امیدوار باشی
 12. شیفتگان سرگرمی
 13. دارو و درمان
 14. بی باکی یا بی احتیاطی؟
 15. مراقب خودت باش
 16. محفل عصیان
 17. فکرت را در اختیارشان نگذار
 18. چه نیکوکار، چه ستمکار
 19. آنچه می رود، آنچه می ماند
 20. هر کار که می خواهی بکن
 21. به این بیندیش
 22. کمتر از آف
 23. شرم در نهان
 24. مانند بردباران
 25. اصل ایمان
 26. پاسخی از جنس دیگر
 27. طعم ایمان
 28. نشانه ای در سینه
 29. خیانت بزرگ
 30. او بپسندد بس است
 31. دوستان راستینت را بشناس
 32. وقتی مهم دیگران اند
 33. دوستی خالص
 34. در پناه قرآن
 35. عذرتراشی
 36. روحت را سبک بال کن
 37. تمام محبت، نه تمام اطمینان
 38. آنگاه که دلت می تپد
 39. سبقت در آشتی
 40. راه فردا را سد نکن

پديدآورنده : محمد الهی خراسانی