خانواده، جوانان (پسران)2

خانواده، جوانان (پسران) ۲

احادیث گلچین شده برای جوانان پسران ۲ (۲۰ ساله به بالا)

مجموعه حدیثی خانواده
مجموعه ای که با نام حدیث خانواده پیش روی شماست، توسط معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی با هدف پیوند زدن دو شاخه «حديث» و «تربیت دینی»، با محوریت نیازهای تربیتی مخاطب فراهم آمده است و ثمره حدود سه سال مطالعه و مشاوره برای گزینش، تنظیم و تبیین احادیث است.
حدیث خانواده ده دفتر چهل حدیثی است که شامل احادیث گلچین شده برای گروه های سنی گوناگون تشکیل دهنده خانواده است. این گروه های سنی را این گونه تقسیم کرده ایم:
دفتر اول: کودکان (۸ تا ۱۱ ساله) دفتر دوم: نوجوانان (۱۲تا۱۵ ساله) دفتر سوم: جوانان: دختران (۱۶ ساله به بالا) دفتر چهارم: جوانان: پسران ۱ (۱۶ تا ۱۹ ساله) دفتر پنجم: جوانان: پسران ۲ (۲۰ ساله به بالا) دفتر ششم: همسران: مردان |

فهرست احادیث دفتر پنجم :

  1. ارکان ایمان   ۲. خوراک فکری ۳. ایمان راستین  ۴. نسخه سعادت در دست دیگران...  ۵. حق را بشناس  ۶. تزریق حیات  ۷. فرجام شخصیت مداران  ۸. به دلت نگاه کن  ۹. راهی کم رهرو  ۱۰. آراستگی  ۱۱. محبت حقیقی یا شعاری؟  ۱۲. خیر خواهی و ملاحظه کاری  ۱۳. منزلت سنجی  ۱۴. دوستی با آرایشگر معصیت  ۱۵. بن بست  ۱۶. برادر واقعی  ۱۷. وقتی باز می گردی  ۱۸. دوزبانه ها  ۱۹. بازگشت حقیقی  ۲۰. جوش خورها  ۲۱. حرم خدا  ۲۲. اعتدال در دوستی ها و دشمنی ها  ۲۳. تیرهای زهرآگین  ۲۴. به دنبال کینه ها  ۲۵. لذت ماندگار  ۲۶. نگاه کینه توزانه  ۲۷. لذت های لحظه ای  ۲۸. عقوبت عاجل  ۲۹. در اسارت خواسته ها  ۳۰. وای بر او!  ۳۱. همت و شهوت  ۳۲. اسباب بیزاری خدا  ۳۳. از تو حرکت  ۳۴. مقدمات اصلاح  ۳۵. آی بیست ساله ها!  ۳۶. سنت نبوی و ازدواج  ۳۷. ضرورت بصیرت  ۳۸. ترس از ناداری  ۳۹. جان بهای تو  ۴۰. به دنبال ایمان

پديدآورنده : محمد الهی خراسانی