مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : جاذبه و دافعه علی(ع)
پديدآورنده : مرتضی مطهری
زمان پدیدآورنده: 1298 ـ 1358ش
محل نشر : قم
ناشر : صدرا
نوبت چاپ : چهلم
تاریخ انتشار : 1380ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 177
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

جاذبه و دافعه علی(ع)

چهار سخنرانی آیت الله مرتضی مطهری در باره ویژگی متضاد امام علی، یعنی جاذبه و دافعه آن حضرت است.

چهار سخنرانی آیت الله مرتضی مطهری در باره ویژگی متضاد امام علی، یعنی جاذبه و دافعه آن حضرت است که در یک مقدمه و دو بخش تنظیم شده است. در مقدمه کتاب، کلیاتی در باره قانون جذب و دفع به طور عام، و جاذبه و دافعه انسان ها به طور خاص، بیان گردیده و در ادامه، علی(ع) شخصیتی دانسته شده که دو نیروی جاذبه و دافعه را دارا بوده است.

در بخش نخست کتاب، جاذبه علی نیرویی دانسته شده که پیوسته جان انسان های مشتاق را به سوی خود می کشاند، نویسنده، سپس به فلسفه و تأثیرات این گونه جذب و انجذاب ها پرداخته و مکتب تشیع را مکتب عشق و محبت معرفی و راز عشق انسان ها به امام علی(ع) را پیوند آن حضرت با خدا دانسته است.

وی، در بخش دوم، با اشاره به قوه دافعه علی(ع)، این نکته را تبیین کرده که این قوه در علی(ع) عناصر ناباب را به سختی دفع و طرد کرده است.

در پایان کتاب، با اشاره به جنگ های دوران امام علی(ع)، از جمله جنگ نهروان، به پیدایش خوارج و دیدگاه های و شعارهای این جریان متحجر و مقدس مآب پرداخته شده و چگونگی تعامل آن حضرت با جریان یاد شده، مورد بررسی قرار گرفته و از جمله، برخورد دموکراسی منشانه علی(ع) با آن شورشیان سبک مغز را بی نظیر دانسته است.