خانواده، همسران (مردان)

احادیث گلچین شده برای همسران (مردان)

مجموعه حدیثی خانواده
مجموعه ای که با نام حدیث خانواده پیش روی شماست، توسط معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی با هدف پیوند زدن دو شاخه «حديث» و «تربیت دینی»، با محوریت نیازهای تربیتی مخاطب فراهم آمده است و ثمره حدود سه سال مطالعه و مشاوره برای گزینش، تنظیم و تبیین احادیث است.
حدیث خانواده ده دفتر چهل حدیثی است که شامل احادیث گلچین شده برای گروه های سنی گوناگون تشکیل دهنده خانواده است. این گروه های سنی را این گونه تقسیم کرده ایم:
دفتر اول: کودکان (۸ تا ۱۱ ساله) دفتر دوم: نوجوانان (۱۲تا۱۵ ساله) دفتر سوم: جوانان: دختران (۱۶ ساله به بالا) دفتر چهارم: جوانان: پسران ۱ (۱۶ تا ۱۹ ساله) دفتر پنجم: جوانان: پسران ۲ (۲۰ ساله به بالا) دفتر ششم: همسران: مردان، دفتر هفتم:  همسران: زنان، دفتر هشتم : پدران، دفتر نهم : مادران، دفتر دهم : پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها

فهرست احادیث دفتر ششم :

خیر دنیا و آخرت / فتنه گری در لباس خیر خواهی / بیشترین بهره دنیا / اسباب سرزنش پدر / نعمتی از جانب خدا / تقرب به خدا و مردم / حقوق واجب همسر / خوش ترین زندگی / سهمی برای مهریه / از تبذير تا تدبير / انتظار دوطرفه / تنبلی در کار دنیا / غیرت بیجا / مجاهد راه خدا / خاصیت هدیه/ حرص و روزی / در حد گل / از واجب باز نمانی / آثار سپاسگزاری / کلیدهای همدلی مردم / احسان تلخ / وقتی مهمان می آید / یادآوری خوبیها / شرمندگی یا افتخار / مسابقه مهربانی / پیوند خویشاوندی / جمله طلایی / پاسخ اتهام / تیرگی در زندگی / حسابرسی دیگران / محبت بی خانمان / منافق صفتان / ترکش های مشاجره / دین مداران / بزرگترین عیب / عفت متقابل / خودبهانه سازی / نمکدان شکنی / برچسب غرض ورزی / از تو می پرسند /

    پديدآورنده : محمد الهی خراسانی