خانواده، همسران (زنان)

احادیث گلچین شده برای همسران (زنان)

مجموعه حدیثی خانواده
مجموعه ای که با نام حدیث خانواده پیش روی شماست، توسط معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی با هدف پیوند زدن دو شاخه «حديث» و «تربیت دینی»، با محوریت نیازهای تربیتی مخاطب فراهم آمده است و ثمره حدود سه سال مطالعه و مشاوره برای گزینش، تنظیم و تبیین احادیث است.
حدیث خانواده ده دفتر چهل حدیثی است که شامل احادیث گلچین شده برای گروه های سنی گوناگون تشکیل دهنده خانواده است. این گروه های سنی را این گونه تقسیم کرده ایم:
دفتر اول: کودکان (۸ تا ۱۱ ساله) دفتر دوم: نوجوانان (۱۲تا۱۵ ساله) دفتر سوم: جوانان: دختران (۱۶ ساله به بالا) دفتر چهارم: جوانان: پسران ۱ (۱۶ تا ۱۹ ساله) دفتر پنجم: جوانان: پسران ۲ (۲۰ ساله به بالا) دفتر ششم: همسران: مردان، دفتر هفتم:  همسران: زنان، دفتر هشتم : پدران، دفتر نهم : مادران، دفتر دهم : پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها

فهرست احادیث دفتر هفتم :

نابرده رنج..../ نشانه ای در سینه/ جهاد زنان/ حسابرسی دیگران/ ضمانت سعادت/ خود حسابرسی/ مسابقه مهربانی/ دعایی بی اثر نیست/ احسان تلخ/ سرگرم آرزوهای پوچ/ یادآوری خوبی ها / خوراک فکری/ آثار سپاسگزاری / بن بست/ بهتر از کینه / نمکدان شکنی/ بذر کینه / خشم خدای مهربان/ بزرگترین عیب / حیایی چندبرابر/ خودبهانه سازی/ جامه حيا/ محبت بی خانمان / دین مداران/ ترکش های مشاجره/ اسباب صلاح/ تیرگی در زندگی / از تبذير تا تدبير/ برچسب غرض ورزی / دو روی سکه زندگی/ فتنه گری در لباس خیر خواهی / در آغوش نعمت ها/ اسباب سرزنش پدر/ در برابر بلادیدگان / همان طور که دوست داری / گواراترین زندگی / پاسخ اتهام  / مهريه خوشبختی /

پديدآورنده : محمد الهی خراسانی