مبانی نقد قرآن‌ محور روایات تفسیری؛ بر پایه سیره معصومین در عرضه روایات

نشریه : فصلنامه سفینه

نویسنده : پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
پديدآورنده : احمد جمالی گندمانی

سال / شماره پیاپی 60 / صفحه

چکیده :

نقد قرآن‌محور احادیث و بالاخص روایات تفسیری در مقام چیستی و چگونگی و در مقام کاربست و تطبیق ضرورت دارد. پژوهش حاضر، با هدف پاسخ به این موضوع، از حیث ارائه مبانی عرضه حدیث بر قرآن بر پایه سیره معصوم: و تطبیق این مبانی در عرضه روایات تفسیری، انجام شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :مبانی عرضه حدیث؛ نقد قرآن‌محور؛ عرضه روایات تفسیری بر قرآن.