شیوه‌های تفسیری حَسَنین(علیهما السلام) در منابع اهل سنت

نشریه : فصلنامه سفینه

نویسنده : پديدآورنده : حسین خاکپور
پديدآورنده : هادی زینی ملک آباد

سال 1397 / شماره پیاپی 60 / صفحه 72 - 95

چکیده :

آگاهي از روش تفسيري امام حسن و امام حسين(علیهما السلام) به عنوان دو سبط و وارثان علم پيامبر، ما را به سوي استفاده صحيح و روشمند از قرآن رهنمون ميسازد. اين دو امام بزرگوار گرچه در دوران پر آشوبي زندگي ميكردند، اما هر فرصتي را براي تبيين آيات الهي مغتنم دانستند، به طوري كه جمع قابل توجهي از روايات تفسيري آنها در منابع اهل سنت ذكر و بدان استناد شده است.
مقاله حاضر به روش توصيفي- تحليلي ابتدا روايات تفسيري اين دو امام را از مصادر فوق استخراج كرده و ضمن روششناسي و شناسايي منابع مورد استفاده آنها در تفسير نشان ميدهد كه سبطين در تفسير قرآن، گاهي از روش هاي قرآن به قرآن، روايي، لغوي و كلامي استفاده نمودهاند و زماني قسمتي از قرآن را به گونه ديگري تبيين كردهاند كه استفاده از جري و تطبيق، تبيين مجملات، بهرهگيري از اسباب نزول و… از آن دسته اند.

کلیدواژه‌های مقاله :روش، گرايش، امام حسن(ع)، امام حسين(ع)، روايات تفسيري