مباني و روشهاي تفسيري امام صادق(ع)

نشریه : فصلنامه سفینه

نویسنده : پديدآورنده : محمد رشید شیخ احمد
پديدآورنده : علی اکبر شایسته نژاد

سال 1397 / شماره پیاپی 60 / صفحه 96 - 110

چکیده :

امام صادق با تشكيل كلاس هاي متعدد تفسيري علاوه بر تفسير قرآن و تربيت عدهاي كثيري از مفسران بزرگ، نقش فعالي در ارائه تفسير مناسب و موافق با تعاليم نبوي، داشته است، مباني تفسيري آن حضرت؛ دوري از تفسير به راي، حجيت ظواهر قرآن، مخالفت با تفسير صوفيانه و غاليانه ميباشند، برخي از روش هاي تفسيري ايشان؛ تفسير قرآن با قرآن، تفسير با سنت، تفسير با تاريخ، اصلاح تفاسير ناروا، تفسير از طريق واژه شناسي و… ميباشند.
هم چنين در سيره آن حضرت موارد قابل ملاحظه اي از تفسير آيات و تربيت شاگردان بزرگ در اين عرصه را مشاهده ميكنيم. اين مقاله از نوع پژوهش هاي بنيادي است و پس از بررسي روايات و مراجعه به تفاسير و منابع مرتبط به شيوه كتابخانه اي و تحليل درون متني، به بيان برخي از راه كارهاي تفسيري امام صادق پرداخته شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن، تفسير ، امام صادق ، حديث، صوفيان، غاليان