بررسی نقش شورشیان در واقعه عاشورا

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : بشیر سلیمی
پديدآورنده : اصغر کریم خانی
پديدآورنده : حمیدرضا صفاکیش

سال 1397 / شماره پیاپی 11 / صفحه 17 - 38

چکیده :

هدف از این نوشتار، بررسی نقش خوارج (شورشیان) در واقعه عاشورا از منظر تاریخی و حدیثی است که در آن شخصیت و نقش افرادی چون شمر بن ذی الجوشن، شبث بن ربعی، خاندان اشعث و... مورد تحلیل قرار می‌گیرد. روش پژوهش، کتابخانه‌ای و با نگاهی به نظریه عمومی خوارج در باب تکفیر است. از یافته‌های این پژوهش، موضوع اخیر است که نقش و حضور خوارج در واقعه عاشورا و دوران امام حسین(ع) را از منظر فقهی و عقیدتی برای این گروه موجه می‌سازد. بدین منظور، حضور این گروه به صورت تأثیر مستقیم وغیرمستقیم در واقعه عاشورا بررسی شده است. اگرچه شکل‌گیری خوارج به دوران پیشین برمی‌گردد، ولی به جهت اختصاصی بودن قلمروی تحقیق و آن‌که در دوران امام علی(ع) بر روی نقش خوارج پژوهش‌های صورت نگرفته، از حیطه این جستار بیرون است.

کلیدواژه‌های مقاله :خوارج؛ عاشورا؛ امام حسین(ع)؛ جنگ صفین؛ حکمیت