جلوه‌های ادب پایداری در تعزیۀ حضرت ابوالفضل(ع)

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : میثم خلیلی
پديدآورنده : جواد فرامرزی
پديدآورنده : رسول صالح پور

سال 1397 / شماره پیاپی 11 / صفحه 65 - 84

چکیده :

نمایش‌نامۀ تعزیه از ماندگارترین مراسم‌های مذهبی ایران است که در آن ضمن سرودن اشعاری، به مدح و سوگواری اهل‌بیت: پرداخته می‌شود. از جمله شخصیت‌های برجستۀ حاضر در کربلا که جان خویش را در راه حمایت از امام حسین(ع) فدا کرد، حضرت ابوالفضل(ع) است. از تعزیه‌های مشهور و ماندگار، تعزیۀ منتسب به حضرت ابوالفضل‌العباس(ع) است. با توجه به محبوبیت تعزیه و نقش پررنگ آن در اعتقادات مذهبی شیعیان ایران، پرداختن به ابعاد مختلف این نمایش مذهبی از جمله جلوه‌های ایستادگی، پایداری، فرمانبرداری و مقاومت موضوعی ضروری و الگوسازی برای آیندگان به شمار می‌رود. این پژوهش با روش توصیفی _ تحلیلی، جلوه‌های ادب مقاومت و پایداری را در تعزیۀ حضرت ابوالفضل(ع) مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌های مقاله :ادب پایداری؛ تعزیه؛ حضرت ابوالفضل(ع)