بررسی و تحلیل آموزه‌های عرفانی دعای عرفه امام حسین(ع)

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : علی حاجی خانی
پديدآورنده : سید محمد باقر عبادی
پديدآورنده : مرضیه رحمانی فیروزجائی
پديدآورنده : لیلا مرادی

سال 1397 / شماره پیاپی 11 / صفحه 97 - 134

چکیده :

عرفان و آموزه‌های عرفانی، یکی از راه‌های تکامل انسان و معرفت خداوند و رسیدن به ساحت ملکوتی اوست. از آن‌جا که کسب آموزه‌های عرفانی باید از راه صحیح به دست آید تا بتوان به درستی و خلوص آن اعتماد پیدا کرد، برای شناخت وسایل و مراحل این سیر و سلوک عرفانی ضروری است به کتاب و سنت و صاحبان معرفت الهی یعنی معصومان: مراجعه شود. امام حسین(ع) در دعای عرفه، مراحل سیر و سلوک إلی الله را به خوبی در قالب دعا بیان فرموده‌ است که می‌توان با تحلیل آن، به آموزه‌هایی هدایت‌بخش دست یافت. این جستار درصدد است با روش توصیفی _ تحلیلی و بهره‌گیری از منابع مختلف لغوی و تفسیری و شروح مربوط به ادعیه، مهم‌ترین آموزه‌های عرفانی دعای عرفه را استخراج و تبیین نماید و به این نتیجه دست یافته است که در دعای عرفه، به آموزه‌های عرفانی عملی خاصی مانند توبه، فقر، رضا، ایمان، یقین، توکل، اخلاص و معرفت و توحید می‌توان دست یافت که هر یک باید در مرحله‌ای خاص طی شود تا به مرحله‌ بعدی برسد؛ یعنی میان این آموزه‌ها ترتیب، تقدم و تأخر وجود دارد.

کلیدواژه‌های مقاله :آموزه‌های عرفانی؛ دعای عرفه؛ امام حسین(ع)؛ سیر و سلوک؛ عرفان عملی