الگوی تاثیر قلب بر سامانه تفکر از منظر روایات، بر اساس روش داده بنیاد

نشریه : علوم حدیث 88

نویسنده : پديدآورنده : نفیسه آذربایجانی
پديدآورنده : رضا شکرانی
پديدآورنده : سیدمهدی لطفی

سال 1397 / شماره پیاپی 88 / صفحه

چکیده :

تفکر از ارکان اساسی دین اسلام است و آیات وروایات فراوانی درباره آن وجوددارد. پژوهشهایی که تاکنون درروایات پیرامون تفکر انجام گرفته، مبتنی بربررسی بخشی از روایات و دسته بندی موضوعی آنها بوده وتنها گوشه ای از جنبه های تفکر را به عنوان یک موضوع مستقل، ارائه داده اند. اما آنچه ازبررسی سامانمند و نه موضوعیِ کلیه روایات دربردارنده ریشه "فکر"که بیش از 1000 حدیث است، بدست آمد، حاکی ازآنست که تفکر، یک فرایند مستقل ودرون زا نیست بلکه تفکرهمانند یک سیستم عمل می نماید یعنی دارای اجزاء مختلفی چون قلب، عقل،علم و... بوده و تقویت یا تضعیف هر یک ازاجزاء این سیستم برکل فرایند تفکرو یا بخشی ازآن تاثیرگذار می باشد.
پژوهش حاضر با توجه به این رویکرد سیستمی، تاثیر حالات قلب بر تقویت و تضعیف تفکر را بررسی نموده و تحلیل روایات درآن به کمک استراتژی داده بنیاد یا گرانددتئوری انجام شده است. نتیجه حاصل ازاین تحقیق، ارائه مدلی است که بر اساس آن می توان به نحوه کارآمدسازی سامانه تفکر، باتوجه به عوامل و شرایطی که قلب را تقویت یاتضعیف نموده و با تفکر نیزمرتبط است، پی برد.

کلیدواژه‌های مقاله :سامانه تفکر؛ تفکر؛ حالات قلب؛ روایات اهل بیت علیهم السلام؛ روش داده بنیاد