بازخوانی سیرۀ حدیثی محمد بن خالد برقی - صفحه 123

بازخوانی سیره حدیثی محمد بن خالد برقی

علی‏رضا بهرامی۱

سید علی‏رضا حسینی۲

درآمد

مدرسه حدیثی قم با معیارهای خاصی به دریافت و انتشار میراث حدیثی کوفیان پرداخته است. شهر شیعی قم، اصول و مبانی اهل بیتعلیهم السلام را از مجموعه تراث ایشان برداشت کرده و بر نقد احادیث منتقل‏شده اصرار فراوانی دارد.

دقت فوق‏العاده اصحاب قمی اهل بیتعلیهم السلام در میراث‏بانی احادیث ایشان، گاه به منازعات و اختلافاتی منجر شده است. برداشت ابتدایی از برخی گزارش‏های فهرستی، این‏ گمانه را در ذهن می‏آفریند که پافشاری قمی‏ها بر روایات و ستیزه ایشان با مفاهیم انحرافی همچون غلو، جریانی تک صدایی در پی داشته که به کنار نهادن بخشی از میراث حدیثی و پیشگیری از تألیف آن از طرفی و اهتمام به انعکاس انحصاری روایات مطابق این اندیشه، از دیگر سو انجامیده است.۳

1.پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث،(پژوهشکدۀ کلام اهل‏بیت علیهم السلام) (AlirezabEO@gmail.com)

2.ستادیار دانشگاه قرآن و حدیث (sahoseini۱۴@gmail.com)

3.. نقد شیوۀ میراث‏پژوهی قم و تثبیت شخصیت راوی، از جملۀ راه‏هایی است که فهرست‏نگاران شیعه پیموده‏اند. برای نمونه، ر.ک: نجاشی، رجال، ص۳۸، شمارۀ ۷۷ (دفاع از حسین بن یزید نوفلی) و ص۳۳۳ و ۳۴۸ (دفاع از محمد بن عیسی بن عبید)؛ ابن غضائری، کتاب الضعفاء، ج۱، ص۴۰ و ۸۶؛ طوسی، رجال، ص۳۴۶، شمارۀ ۵۱۶۷ و ص۳۶۸، شمارۀ ۵۴۷۸. نگارنده در مقاله‏ای با عنوان «نگاه حوزۀ بغداد به راویان و آراء رجالی قم» به تفصیل به این بحث پرداخته است. (علوم حدیث، شمارۀ ۶۵).

صفحه از 154