تألیف بحار الانوار؛ جمع‏‌آوری احادیث و یا گزینش آن

نشریه : علوم حدیث 89

نویسنده : پديدآورنده : ابوطالب مختاری هاشم آباد
پديدآورنده : محسن قاسم پور
پديدآورنده : پرویز رستگار

سال 1397 / شماره پیاپی 89 / صفحه 123-146

چکیده :

میان دانشوران معاصر شیعه سه دیدگاه درباره رویکرد علامه محمد باقر مجلسی در تألیف بحار الانوار وجود دارد. بیشتر آنان برآن‏ اند که هدف وی فقط جمع آوری احادیث بوده است. عده‏‏ ای نقش گزینشیِ وی در انتخاب مصادر و احادیث بحار الانوار را به قصد کارآمد شدن پذیرفته‏ اند. گروه دیگری افزون بر تأیید گزینشی بودن روایات بحار الانوار، بر این باورند که وی روایاتی را که خود صحیح ‏‏ می‏دانسته در بحار الانوار آورده، مگر در موارد اندکی که خود به عدم اعتبار حدیث اشاره کرده است.
این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی به واکاوی دیدگاه‏‏‏ های یاد شده و خاستگاه شکل‏‏‏ گیری آن‏ها می ‏پردازد تا نشان دهد بر اساس عبارات علامه مجلسی در مقدمه بحار الانوار و شرح‏‏‏ های ایشان بر احادیث، و مبانی اعتبارسنجی روایات نزد وی، دیدگاه سوم صحیح ‏تر می‏نماید؛ گرچه نباید از دیده دور داشت که پاسداری از میراث مکتوب حدیثی شیعه در این گردآوری گسترده، مهم‏ترین انگیزه و دستاورد تألیف آن به شمار‏‏ می‏رود.

کلیدواژه‌های مقاله :بحار الانوار؛ علامه مجلسی؛ انگیزه تألیف؛ گزینش مصادر؛ اعتبار احادیث؛ اخبارگرایی